2016 Peru Butterfly Tour - Hesperiidae

Trip
Overview
Papilionidae
(Swallowtails)
Pieridae
(Whites &Yellows)
Lycaenidae
(Hairstreaks)
Riodinidae
(Metalmarks)
Nymphalidae
(Brushfoots)
Hesperiidae
(Skippers)

Click on any of the thumbnails below to see a larger image of any of the pictures in a new window.

Return to My Travel Page.Hesperiidae - Skippers

Pyrrhopyginae

Myscelus phoronis

Myscelus phoronis

Chalypyge zereda

Elbella blanda

Jemadia gnetus

Jemadia sp.

Jemadia sp.

Jemadia sp.

Mimoniades nursica

Pyrrhopyge hadassa

Pyrrhopyge martena

Pyrrhopyge papius

Pyrrhopyge sp.

Pyrginae

Astraptes fulgerator

Autochton longipennis

Autochton zarex

Dyscophellus sp.

Dyscophellus sp.

Epargyreus exadeus

Nascus phocus

Phanus ecitonorum

Phocides yokhara

Urbanus albimargo takuta

Urbanus dorantes

Urbanus esmeraldus

Urbanus esmeraldus

Urbanus teleus

Urbanus teleus

Eantis thraso

Anastrus nearis

Bolla atahuallpai

Cycloglypha enega

Cycloglypha thrasibulus

Ebrietas anacreon

Gorgopas chlorocephala

Iliana heros

Mylon cajus

Nisoniades sp.

Potamanaxas latrea

Potomanaxas thoria

Pyrgus orcus

Pyrgus orcus

Pyrgus orcus

Spathilepia clonius

Staphylus sp?

Staphylus sp?

Theagenes albiplaga

Zera nolckeni

Heteropterinae

Dalla scylla

Dalla scylla

Dalla sp.

Dalla sp.

Dalla sp.

Hesperiinae

Aides duma argyrina

Artines steinhauseri

Callimormus radiola

Nyctelius nyctelius

Perichares adela

Thracides cleanthes

Vettius coryna

Trip
Overview
Papilionidae
(Swallowtails)
Pieridae
(Whites &Yellows)
Lycaenidae
(Hairstreaks)
Riodinidae
(Metalmarks)
Nymphalidae
(Brushfoots)
Hesperiidae
(Skippers)

Return to My Travel Page.