2016 Peru Butterfly Tour - Riodinidae

Trip
Overview
Papilionidae
(Swallowtails)
Pieridae
(Whites &Yellows)
Lycaenidae
(Hairstreaks)
Riodinidae
(Metalmarks)
Nymphalidae
(Brushfoots)
Hesperiidae
(Skippers)

Click on any of the thumbnails below to see a larger image of any of the pictures in a new window.

Return to My Travel Page.Riodinidae - Metalmarks

Eusalasiinae

Euselasia eusepus

Euselasia eustola

Euselasia sp.

Riodininae

Mesosemia sp.

Mesosemia sp.

Mesosemia sp.

Semomesia croesus

Leucochimona sp.

Eurybia dardus

Lyropteryx apollonia

Necyria bellona

Necyria bellona

Necyria bellona

Ancyluris meliboeus

Ancyluris meliboeus

Ancyluris mira

Ancyluris formosissima

Ancyluris formosissima

Ancyluris inca

Ancyluris inca

Rhetus dysonii (f)

Rhetus dysonii (m)

Rhetus dysonii (m)

Rhetus dysonii (m)

Rhetus periander

Chorinea octauius

Chorinea gratiosa

Nahida coenoides trochois

Chalodeta theodora

Metacharis regalis

Detritivora sp.

Crocozona coecias

Baeotis staudingeri

Baeotis prima

Amarynthis meneria

Amarynthis meneria

Melanis smithiae xarifa

Siseme alectryo spectanda

Siseme alectryo spectanda

Siseme aristoteles minerva

Siseme pallas xanthogramma

Siseme neurodes

Anteros renaldus

Anteros renaldus

Emesis castigata

Uraneis hyalina

Uraneis hyalina

Nymphidium sp.

Nymphidium sp.
[Click here for a short (35 second) video of the Anteros renaldus.]

Trip
Overview
Papilionidae
(Swallowtails)
Pieridae
(Whites &Yellows)
Lycaenidae
(Hairstreaks)
Riodinidae
(Metalmarks)
Nymphalidae
(Brushfoots)
Hesperiidae
(Skippers)

Return to My Travel Page.